Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Jens Peter Jacobsen er en dansk forfatter, der udgav mange af sine værker under sine initialer og efternavn J.P. Jacobsen.
Han er krediteret med at starte den naturalistiske bevægelse i Danmark og tilhørte også det moderne gennembrud.
Født i Thisted, gik i skole i København og startede derefter på Københavns Universitet i 1868.
Som barn var han især interesseret i videnskab, navnligt botanik.
Han besluttede at forfølge en karriere i det pågældende felt i 1870, selv om han allerede dengang skrev poesi i al hemmelighed.
Gennem sine studier blev han bekendt med Charles Darwins værker.
Da han indså, at Darwins arbejde ikke var kendt af de fleste danskere, besluttede han at oversætte Darwins to hovedværker, “Arternes Oprindelse” og “Menneskets afstamning og Parringsvalget”, til dansk.
Jacobsen levede relativt kort og døde i en alder af 38 som følge af tuberkulose, som han var blevet smittet med i en forholdsvis tidlig alder.
På grund af sin sygdom tog han ofte på rejser til Sydeuropa.
På trods af sit dårlige helbred lykkedes det ham at udgive syv noveller og to romaner i løbet af sin levetid.
Efter hans død blev et bind af hans digte udgivet posthumt.
Trods hans begrænsede bibliografi, blev han en af Danmarks mest indflydelsesrige forfattere.
Hans værker er meget læste i Tyskland og har tjent som inspiration for adskillige kendte forfattere, herunder D.H. Lawrence, Henrik Ibsen, Herman Hesse og Rainer Maria Rilke.
Hans arbejde prægede selv musikere som Frederick Delius og Arnold Schonberg.

Comments

Hide